ชื่อ - นามสกุล :นางจิรพา จักรกลม
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หน้าที่หลัก :ผู้บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :โรงเรียนเต็มรักศึกษา
Telephone :-
Email :-
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา